วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายธีรภัทร เข็มทอง ผอ.กปร. นายธรรมรัตน์ ทองมี ผอ.ศวพ.ปทุมธานี และคณะ เข้าเฝ้ารับเสด็จ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ในการนี้นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้กราบบังคมทูลรายงานเรื่องฟ้าทะลายโจรพันธุ์ใหม่กรมวิชาการเกษตรสู้โควิด 19 และแผนการปลูกพืชบำรุงดินหลังนาร่วมกับกรมการข้าว และน้อมเกล้าถวายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรพันธุ์ใหม่ 2 พันธุ์ (พิจิตร 4-4 และ พิษณุโลก 5-4) และกระเช้าพืชผลทางการเกษตร ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก