วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี และคณะ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมจัดบอร์ดและบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในงานวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิทยาการอันเป็นประโยชน์ให้นักเรียนนายร้อย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก