วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมงาน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี