วันที่ 10 มกราคม 2565 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส.ปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนงาน กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565 ณ แปลงเกษตรกร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี