วันที่ 11 ธันวาคม 2565 นางสาวปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฏิบัติงานโครงการวิจัยการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างชีพให้เกษตรกรผู้รับผลกระทบภัยแล้งเรื่องการขยายการเลี้ยงชีวภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก