วันที่ 1 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมการผลิตชีวภัณฑ์แบบง่ายภายใต้โครงการผลิตชีวภัณฑ์อย่าง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ณ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายพีรณัฐ ทองมาก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ปฎิบัติงานวิจัยการศึกษาการใช้ปูนโดูโลไมต์ทดแทนปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ทุ่งรังสิต ณ แปลงปาล์มน้ำมันของบริษัทอาร์ดีเกษตรพัฒนา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก