วันที่ 11 กุมภาพัธ์ 2564 นายธรรรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ปฏิบัติงานการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า และแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ณ แปลงเกษตรกร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ เห็ดถั่งเช่า 1 แปลง และแปลงติดตาม มะม่วง 10 แปลง อ.บางบ่อ , อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ มะยงชิด มะปราง รวม 4 แปลง และแปลงติดตาม 10 แปลง ต.ดงละคร อ.เมือง ,ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลร์ Application Zoom โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการเขต 8, 9 เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้นายเมธากร อินทร์น้อย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่๑ /๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายพีรณัฐ ทองมาก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฎิบัติงานโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ ตามพระราชดำริ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมความพร้อมโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565 ณ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ปฎิบัติงานวิจัยการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตกล้วยหอมเพื่อการส่งออกในจังหวัดปทุมธานี และแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ณ แปลงกล้วยหอม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ กะเพรา โหระพา แมงลัก ผักชี มะยงชิด มะปราง รวม 6 แปลง ,แปลงติดตาม 10 แปลง ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี