เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

 

  • ขอเชิญผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบการตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการนัดเวลาตรวจสินค้าส่งออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส ผ่านด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น