ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ปอแก้ว
พันธุ์ ขอนแก่น 50
วันที่รับรอง 01 มกราคม 2539
ประเภทการรับรอง
ปอแก้วพันธุ์ ขอนแก่น 50 คือ สายพันธุ์ KK2515-238 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ THS-22 กับ 141 เมื่อปี พ.ศ.2525 ที่สถานีทดลองพืชไร่โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ชั่วที่ 1-6 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ.2526-2531 และทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ระหว่างปี พ.ศ.2532-2538 ได้พันธุ์มีลักษณะดีให้ผลผลิตสูง
ลำต้นมีสีน้ำตาลแดงไม่มีหนาม มีขนมาก สูงประมาณ 300-500 เซนติเมตร ใบเป็นแฉก ก้านใบและเส้นใบสีน้ำตาลแดง ปลายกลีบดอกสีเหลือง โคนกลีบดอกสีแดง
ผลผลิตเส้นใยแห้ง 403 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์โนนสูง 2 ร้อยละ 17 ทนทานต่อเพลี้ยจักจั่นได้ดีมีอายุการออกดอกเร็วกว่าพันธุ์รับรองโนนสูง 2 ประมาณ 10 วัน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
ปลูกได้โดยทั่วไป ในเขตปลูกปอแก้วทุกจังหวัดได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ ฯลฯ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
อ่อนแอปานกลางต่อโรคโคนเน่า เช่นเดียวกับพันธุ์ โนนสูง 2