ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช กล้วยเล็บมือนาง
พันธุ์ ชุมพร 1
วันที่รับรอง 15 มกราคม 2562
ประเภทการรับรอง
1. เครือใหญ่ น้ำหนักเครือเฉลี่ย 5.7 กิโลกรัม สูงกว่าพันธุ์พื้นเมือง ร้อยละ 14.0 2. ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักผลเฉลี่ย 33.8 กรัม สูงกว่าพันธุ์พื้นเมือง ร้อยละ 3.0 เนื้อแน่น เหมาะสำหรับการแปรรูปกล้วยอบและกล้วยฉาบ และบริโภคผลสุก 3. การจัดเรียงของผลในหวีเป็นระเบียบเหมาะแก่การบรรจุหีบห่อ
เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต