งานวิจัย

การควบคุมแมลงศัตรูถั่วลิสงที่อาศัยอยู่ในดินด้วยสารฆ่าแมลง

การคัดเลือกข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล

การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2552 เพื่อผลผลิตสูง และไว้ตอได้ดี

การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2553 เพื่อผลผลิตสูง และไว้ตอได้ดี

การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2554 เพื่อผลผลิตสูง และไว้ตอได้ดี

การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2555 เพื่อผลผลิตสูง และไว้ตอได้ดี

การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2556 เพื่อผลผลิตสูง และไว้ตอได้ดี

การคัดเลือกโคลนอ้อยเพื่อทนทานต่อความแห้งแล้ง

การจัดการแปลงพันธุ์จากต้นกล้าชำข้อที่เหมาะสมสำหรับเป็นท่อนพันธุ์ฯ

การจำแนกลักษณะและประเมินคุณค่าเชื้อพันธุกรรมถั่วลิสง