ปี 2560

รายงานผลการวิจัยประจำปี 2560 ( ฉบับเต็ม – งานวิจัยสิ้นสุดปี 2560)
– ปกหน้า
– บทนำ
– สารบัญ
– การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุยาว
– การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั้น
– ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ในกลุ่มดินเหนียว-ร่วนเหนียวสีดำ จ.นครสวรรค์
– ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX052014  ในกลุ่มดินเหนียว-ร่วนเหนียวสีดำ จ.นครสวรรค์
– การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3
– การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสั้นสีน้ำตาลที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่สำคัญ (เก็บเกี่ยว)
– การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยยาวพิเศษ (เก็บเกี่ยว)
– การคัดเลือกพันธุ์ฝ้ายใบขนทนทานต่อแมลงศัตรูที่สำคัญ แบบ Modal Bulk  (เก็บเกี่ยว)
– การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์อ้อยชุดปี 2553 เขตน้ำฝน: อ้อยปลูก ตอ1 ตอ2 เก็บเกี่ยว
– การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรโคลนอ้อย ชุดปี 2551 เขตน้ำฝน : อ้อยปลูก และ ตอ1 เก็บเกี่ยว
– การคัดเลือกครั้งที่ 2 โคลนอ้อยชุดปี 2556 เขตน้ำฝน (เก็บเกี่ยว)