วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางอารดา  มาสริ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ของกรมวิชา
การเกษตร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึกให้ทุกส่วนราชการช่วยกันรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ราชการ  ณ กรมวิชาการเกษตรและบริเวณโดยรอบ

กลับหน้าหลัก