วันที่ 7-8 กันยายน 2565

 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และร่วมงาน “การประชุมติดตามและแถลงผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประจำปี 2565”
ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี โดยมี

นาง
อารดา มาสริ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมติดตามและ
แถลงผลงานวิจัยในครั้งนี้ได้มีการเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 22 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 37 เรื่อง จากนักวิจัยของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และศูนย์วิจัยเครือข่ายทั้ง 10 ศูนย์ (เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และกระบี่) นอกจากนั้น อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยังให้เกียรติ
มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น และมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด ให้เกษตรกรผู้นำจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งมอบพันธุ์พืชไร่พันธุ์ใหม่ 4 พันธุ์ ได้แก่  อ้อยพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 1 อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ กวก.สุพรรณบุรี 1 ถั่วเหลือง กวก เชียงใหม่ 7 และงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 3  ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกระจายพันธุ์พืชไร่พันธุ์ใหม่สู่เกษตรกร ในการนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้มอบนโยบายให้ผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เพื่อให้พัฒนางานวิจัยให้ทันสมัยและนำไปใช้ได้จริงสู่เกษตรกร  และร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน