วันที่ 19-21 กันยายน 2565

กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมแถลงผลงานและประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ
กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร Moving Thailand Economy through Agricultural Research and Innovation สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานได้มีผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่ 1. นายธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 2. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 3. นายประทีป รอดสม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ทั้งนี้สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ แถลงผลงาน งานวิจัยเด่น ประเภทงานปรับปรุงพันธุ์ : ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 โดยนางสาวอัจฉรา จอมสง่าวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดย นายปรีชา กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ นายชยันต์ ภักดีไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ประเภทงานวิจัยพื้นฐาน ระดับดี เรื่อง การแยกและการคัดเลือก Streptomyces sp. ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อรา Ganoderma boninense สาเหตุโรคลำต้นเน่า
ปาล์มน้ำมัน โดยนายธีระ ชูแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ ระดับดีเด่น เรื่อง ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 โดยนางสาวอัจฉรา จอมสง่าวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ระดับดี เรื่อง ตากฟ้า 8 : ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาล ทนทานเพลี้ยจักจั่น อายุเก็บเกี่ยวสั้น โดยนางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำปี 2565 นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และร่วมนำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง วิจัยพัฒนาและขยายผลเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ โดยนางวารีย์ ทองมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ในรูปแบบ Onsite ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์