เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีอ่านสารแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เข้าร่วมในงานดังกล่าว โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทได้ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวิจัยเด่นของ
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เรื่อง “ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท3” ณ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร