ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566
บุคลากรของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นำเสนอผลงานหัวข้อ “Next Normal พืชไร่ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งมีนักวิชาการเกษตรนำเสนอผลงานภาคบรรยายในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 2 เรื่อง ได้แก่ 1. “ฝ้ายเส้นใยสีธรรมชาติ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่มผลิตสิ่งทอ” โดย นางพยุดา จันทร์เกื้อ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์   2. “ขอนแก่น 4 : พลังงานทางเลือกพันธุ์ใหม่” โดย นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และเข้าร่วมการเสวนาจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.“การปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์และแปรรูป” โดย นางศิริรัตน์ กริชจนรัช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี นางมลุลี สิทธิษา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 2. “การขยายเครือข่ายถั่วเขียวพันธุ์ใหม่อย่างครบวงจรสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” โดย นายฉลอง  เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ผู้ดำเนินรายการคือ นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ตระกูลถั่ว สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน