ข่าวกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน”

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2566
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน” ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว (ฟ้าชมคลื่น) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์