1. สารกำจัดวัชพืช

1.1 สารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence herbicides) ได้แก่

– atrazine อัตรา 440 อัตรา กรัม(ai)/ไร่

– diuron อัตรา 440 อัตรา กรัม(ai)/ไร่

– atrazine+diuron อัตรา 440+400 อัตรา กรัม(ai)/ไร่

– hexazinone+diuron อัตรา 330 อัตรา กรัม(ai)/ไร่

มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมวัชพืชได้ดีจนถึงระยะ 60 วันหลังพ่นสาร ไม่มีความเป็นพิษต่ออ้อย และยังมีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชที่ระยะ 3-5 ใบ ได้ดี

1.2 สารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก (post-emergence herbicides) ได้แก่

– halosulfuron+ametryn อัตรา 9+400 กรัม(ai)/ไร่

– topamezone+diuron อัตรา 6.72+400 กรัม(ai)/ไร่

2. ชนิดวัชพืช

3.ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในอ้อยที่ระยะ 30 หลังพ่นสาร

4.ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในอ้อยที่ระยะ 60 หลังพ่นสาร