1. สารกำจัดวัชพืช

  1. 1. สารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence herbicides) ได้แก่

สารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence herbicides) ได้แก่

– acetochlor + S-metolachlor อัตรา 300+288 กรัม(ai)/ไร่

– flumioxazin + S-metolachlor อัตรา 30+288 กรัม(ai)/ไร่

-flumioxazin + diuron อัตรา 30+400 กรัม(ai)/ไร่

– diuron 440 อัตรา กรัม(ai)/ไร่

มีประสิทธิภาพดีควบคุมวัชพืชได้ดีจนถึงระยะ 60 วันหลังพ่นสาร และไม่มีเป็นพิษต่อมันสำปะหลัง

     2. สารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก (post-emergence herbicides) ได้แก่

– fluazifop-P-butyl + flumioxazin   อัตรา    30+20 กรัม(ai)/ไร่

– quizalofop-P-tefuryl + flumioxazin อัตรา    16+20 กรัม(ai)/ไร่

– clethodim + flumioxazin    อัตรา    28.8+20 กรัม(ai)/ไร่

– fluazifop-P-butyl + diuron   อัตรา    30+400 กรัม(ai)/ไร่

– quizalofop-P-tefuryl + diuron    อัตรา    16+400 กรัม(ai)/ไร่

2. ชนิดวัชพืช

3.ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในมันสำปะหลังที่ระยะ 30 หลังพ่นสาร

4.ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในมันสำปะหลังที่ระยะ 60 หลังพ่นสาร

5.ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในมันสำปะหลังที่ระยะ 90 หลังพ่นสาร