1. สารกำจัดวัชพืช

1.สารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence herbicides) ได้แก

– nicosulfuron อัตรา 15 กรัม(ai)/ไร่

– atrazine+nicrosulfuron อัตรา 440+15 กรัม(ai)/ไร่

– S-metolachlor+nicosulfuron อัตรา 96+15 กรัม(ai)/ไร่

มีประสิทธิภาพดีควบคุมวัชพืชได้ดีจนถึงระยะ 60 วันหลังพ่นสาร และไม่มีเป็นพิษต่อข้าวโพด

     2. สารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก (post-emergence herbicides) ได้แก่

– glufosinate+flumioxazin อัตรา 97.5+20 กรัม(ai)/ไร่

– glufosinate +ametryn อัตรา 97.5+400 กรัม(ai)/ไร่

2. ชนิดวัชพืช