1.สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่ปลอดภัยต่อผักกาดขาวปลี สามารถปลูกผักกาดขาวปลี หลังพ่นสารที่ระยะ 7 ได้แก่

– oxyfluorfen  อัตรา 47 กรัม(ai)/ไร่

– flumioxazin  อัตรา 35 กรัม(ai)/ไร่

– flumioxazin + fluazifop-P-butyl อัตรา 10+20 กรัม(ai)/ไร่

– flumioxazin + quizalofop อัตรา 10+14 กรัม(ai)/ไร่

2.ชนิดวัชพืช