1.สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่ปลอดภัยต่อผักกาดหอม สามารถปลูกผักกาดหอม ที่ระยะ 3 วันหลังพ่นสาร ได้แก่

– flumioxazin อัตรา 35 กรัม(ai)/ไร่

– flumioxazin+ fluazifop-P-butyl อัตรา 35 + 20 กรัม(ai)/ไร่

–  flumioxazin + quizalofop อัตรา 35 + 14 กรัม(ai)/ไร่

– glufosinate อัตรา 105 กรัม(ai)/ไร่

2.ชนิดวัชพืช