1.สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่ปลอดภัยต่อคะน้า สามารถปลูกคะน้าหลังพ่นสารที่ระยะ 7 ได้แก่

– glufosinate อัตรา 105 กรัม(ai)/ไร่

oxyfluorfen อัตรา 47 กรัม(ai)/ไร่

– flumioxazin อัตรา 35 กรัม(ai)/ไร่

– flumioxazin+quizalofop อัตรา 10+14 กรัม(ai)/ไร่

– flumioxazin+fluazifop-P-butyl อัตรา 10+20 กรัม(ai)/ไร่

2.ชนิดวัชพืช