1.สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่สามารถพ่นระหว่างแถวปลูกพริก ได้แก่

– oxadiazon                              อัตรา 120 กรัม(ai)/ไร่

– pendimethalin                        อัตรา 297.75 กรัม(ai)/ไร่

– flumioxazin+dimethenamid        อัตรา 20+72 กรัม(ai)/ไร่

– glufosinate+indaziflam              อัตรา 97.5+12 กรัม(ai)/ไร่

– glyphosinate+indaziflam            อัตรา 216+12 กรัม(ai)/ไร่

– flumioxazin+fluazifop-P-butyl      อัตรา 10+20 กรัม(ai)/ไร่

– tembotrione+metribuzin            อัตรา 16.8+56 กรัม(ai)/ไร่

– tembotrione+sulfentrazone        อัตรา 16.8+30 กรัม(ai)/ไร่

– topamezone+pendimethalin       อัตรา 8.4+231 กรัม(ai)/ไร่

2.ชนิดวัชพืช