1.สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชในแปลงมะม่วง ได้แก่

– glufosinate+imazapic          อัตรา 120+36 กรัม(ai)/ไร่

– glufosinate+indaziflam        อัตรา 120+18 กรัม(ai)/ไร่

– glufosinate+flumioxazin      อัตรา 120+15 กรัม(ai)/ไร่

– glyphosate+diuron             อัตรา 336+480 กรัม(ai)/ไร่

– glyphosate+imazapic          อัตรา 336+36 กรัม(ai)/ไร่

– glyphosate+indaziflam        อัตรา 336+18 กรัม(ai)/ไร่

– glyphosate+flumioxazin      อัตรา 336+15 กรัม(ai)/ไร่

2.ชนิดวัชพืช