1.สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชในแปลงส้มโอ ได้แก่

– glufosinate + diuron           อัตรา 120+480 กรัม (ai)/ไร่

– glufosinate + indaziflam      อัตรา 120+18 กรัม (ai)/ไร่

– glufosinate + bromacil         อัตรา 120+400 กรัม (ai)/ไร่

– glyphosate + diuron            อัตรา 336+480 กรัม (ai)/ไร่

– glyphosate + indaziflam       อัตรา 336+18 กรัม (ai)/ไร่

– bromacil + diuron               อัตรา 400+480 กรัม (ai)/ไร่

– bromacil + atrazine             อัตรา 400+414 กรัม (ai)/ไร่

– bromacil + ametryn            อัตรา 400+400 กรัม (ai)/ไร่

2.ชนิดวัชพืช