1.สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชในแปลงทุเรียน ได้แก่

– glufosinate+diuron              อัตรา 120+480 กรัม (ai)/ไร่

– glufosinate+imazapic            อัตรา 336+36 กรัม (ai)/ไร่

– glufosinate+indaziflam          อัตรา 120+18 กรัม (ai)/ไร่

– glufosinate+bromacil            อัตรา 120+400 กรัม (ai)/ไร่

– glyphosate+diuron               อัตรา 336+480 กรัม (ai)/ไร่

– glyphosate+imazapic            อัตรา 336+36 กรัม (ai)/ไร่

– glyphosate+indaziflam          อัตรา 336+18 กรัม (ai)/ไร่

– glyphosate+bromacil            อัตรา 336+400 กรัม (ai)/ไร่

– bromacil+diuron                  อัตรา 400+480 กรัม (ai)/ไร่

– bromacil+atrazine                อัตรา 400+414 กรัม (ai)/ไร่

– bromacil+ametryn               อัตรา 400+400 กรัม (ai)/ไร่

2.ชนิดวัชพืช