1.สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชในแปลงปาล์มน้ำมัน ได้แก่

– glufosinate+indaziflam          อัตรา 120+18 กรัม (ai)/ไร่

– glyphosate+imazapic            อัตรา 120+36 กรัม (ai)/ไร่

– glyphosate+indaziflam         อัตรา 336+18 กรัม (ai)/ไร่

2.ชนิดวัชพืช