1.สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชในแปลงยางพารา ได้แก่

– glufosinate+diuron              อัตรา 120+480 กรัม (ai)/ไร่

– glufosinate+imazapic            อัตรา 120+36 กรัม (ai)/ไร่

– glufosinate+indaziflam          อัตรา 120+ 18 กรัม (ai)/ไร่

– glyphosate+diuron               อัตรา 336+480 กรัม (ai)/ไร่

– glyphosate+imazapic            อัตรา 336+36 กรัม (ai)/ไร่

– glyphosate+indaziflam          อัตรา 336+18 กรัม (ai)/ไร่

2.ชนิดวัชพืช