1.สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชในแปลงมะพร้าว ได้แก่

– glufosinate+indaziflam          อัตรา 120+18 กรัม (ai)/ไร่

– glyphosate+indaziflam          อัตรา 336+18 กรัม (ai)/ไร่

2.ชนิดวัชพืช