1.สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมวัชพืชในแปลงกาแฟ ได้แก่

– glufosinate+indaziflam          อัตรา 120+18 กรัม (ai)/ไร่

– glufosinate+fomesafen          อัตรา 120+50 กรัม (ai)/ไร่

– glufosinate+oxyfluorfen        อัตรา 120+24 กรัม (ai)/ไร่

– glufosinate                        อัตรา 120  กรัม (ai)/ไร่

2.ชนิดวัชพืช