รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯ ปี 2556 : เพิ่มศักยภาพการผลิตและการส่งออกพืชเสรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม