รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯ ปี 2556 : ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวด้วย "แหนแดง"
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม