รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯปี 2559 : NIR ประโยชน์ในด้านการเกษตร
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม