รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯปี 2560 : การพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการเชื้อพันธุกรรมพืช
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม