รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯปี 2560 : บ้านสวนทอง ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ส่งสินค้าคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม