รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯปี 2560 : การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม