รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯปี 2561 : แมลงหางหนีบ ตัวห้ำควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม