รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯปี 2561 : พรีเมี่ยมรำแดง ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากแปลงเกษตรกร
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม