รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯปี 2562 : ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม