รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ก้าวไกลฯปี 2559 : การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุน ผลผลิตมีคุณภาพ - printable_version

+- รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/forward)
+-- คลังข้อมูล: คลิปรายการโทรทัศน์ ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/forward/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร ปี 2559 (https://www.doa.go.th/forward/forumdisplay.php?fid=22)
+--- เรื่อง: ก้าวไกลฯปี 2559 : การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุน ผลผลิตมีคุณภาพ (/showthread.php?tid=475)ก้าวไกลฯปี 2559 : การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุน ผลผลิตมีคุณภาพ - doa - 21-11-2016