ก้าวไกลฯปี 2559 : การเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวน สไตรพ์ ทิลเลจ (Stripe Tillage)
#1
ตอบกลับ