ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 สวศ. 63017315605 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 98,767.96 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวส.ชุมพร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,900.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุงานทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม.ขอนแก่น 63017325201 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,600 1 ม.ค. 113 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
2563 ศวม.ขอนแก่น -- ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,500.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานดูแลแปลงฯ
2563 สวพ.6 63017320517 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80,378.40 1 ม.ค. 113 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านน้ำหนักและอุณหภูมิ (Mass and temperature) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวส.ชุมพร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,350.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.กาญจนบุรี 63017327732 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,060 1 ม.ค. 113 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.4 63017033857 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,380.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวส.จันทบุรี 63017325702 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,800 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวร.ระยอง 63017316332 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,000 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบินโดรนเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 4760 จาก 4979