ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวป.สฎ. 63017419510 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9000 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาขึ้นต้นตัดยอดมะพร้าว (จำนวน 1 งาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวป.สฎ. 63017296961 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20364 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาต้นกล้าระยะอนุบาลแรกและต้นกล้าอนุบาลหลักงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ การทดลองที่1.2 และ1.3(จำนวน 1 งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.8 63017555930 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,988.90 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี
2563 ศวป.สฎ. 63017293708 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24000 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการงานดูแลแปลงและเก็บข้อมูลงานวิจัย(จำนวน 1 งาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 620 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1600 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวร.ระยอง 63017515223 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,490 1 ม.ค. 113 จ้างซ่อมเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช
2563 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42225 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 900 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.สกลนคร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4957 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 4934 จาก 5227