ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวศ.ชม. ไม่ผ่านระบบ EGP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
2563 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการดูแลพื้นที่(นางทองจันทร์ ประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการงานธุรการ(น.ส.ปรีณาพรรณ นันชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวส.ชุมพร 63027459626 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,557 1 ม.ค. 113 ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ดพ.ท่าลี่ 63017035193 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและลงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ก.พ.63 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
2563 ศคย.ฉช. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,300.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวส.ชุมพร 63027476592 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,138 1 ม.ค. 113 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผสมวัตถุดิบและกับกองปุ๋ย
2563 ดต.ทร.สข. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 1 ม.ค. 113 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ตรัง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,400 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8830 จาก 9202