ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยแพงพวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000.00 1 ม.ค. 113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวป.สฎ. 63027102333 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,500 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการงานดูแลปลง 042 (แม่พันธุ์ดูร่า 15 พันธุ์)(จำนวน 1 งาน) โดยวิธีเแพาะเจาะจง
2563 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร พื้นที่ 40 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศปผ.ขอนแก่น 63037006805 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,155.09 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวป.สฎ. ไม่ผ่าน ระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 356 1 ม.ค. 113 จ้างถ่ายเอกสาร(จำนวน 1 งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวม.พิษณุโลก ไม่ผ่านระบบ e-Gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,700.00 28 ก.พ. 63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,260.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารฝึกอบรม จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศกล.ชม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,404.00 1 ม.ค. 113 วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ก.พ. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สอพ. 63027452520 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,828 1 ม.ค. 113 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8831 จาก 9209