ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ด.ทร.ตากใบ ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,840.00 1 ม.ค. 113 ขออนุมัติซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (แฟลต)
2563 ด.ทร.ปัตตานี ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 1 ม.ค. 113 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2563 ด.ทร.ตากใบ ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,680.00 1 ม.ค. 113 ขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์
2563 สอพ 63017259831 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,000.00 1 ม.ค. 113 ซื้อดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ด.ทร.ตากใบ ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,000.00 1 ม.ค. 113 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2563 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,100 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการการวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจ้ดการคุณภาพในโซ่อุปทานกล้วยเพื่อการส่งออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ราย
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 1 ม.ค. 113 จ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับรองแปลง GAP พืช แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 1 ม.ค. 113 จ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับรองแปลงพืชอินทรีย์ แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.รบ. ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 535 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800.00 1 ม.ค. 113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8998 จาก 9204