ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวส.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,100.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาบริการทดลองทดสอบสายต้นคัดเลือกมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ด่านฯเชียงแสน 62117223426 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,190 1 ม.ค. 113 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี
2563 ด่านฯเชียงแสน 63017258393 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,845 1 ม.ค. 113 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
2563 ด่านฯเชียงแสน 63017258014 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,950.10 1 ม.ค. 113 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
2563 กพร. ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,060.00 1 ม.ค. 113 ขออนุมัติทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กพร. ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 80.00 1 ม.ค. 113 ขออนุมัติจัดซื้อหลอดไฟฟ้ าสั้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.อุดรธานี 6317219833 ประกาศเชิญชวน 3873500 1 ม.ค. 113 การจ้างเหมาก่อสร้าง โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร (ตอกเข็ม) และบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (ตอกเข็ม) จำนวน 2 รายการ
2563 ศวพ.จบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,200.00 1 ม.ค. 113 จ้างเหมาดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.อุดรธานี 6317219833 ประกาศราคากลาง 3873500 1 ม.ค. 113 การจ้างเหมาก่อสร้าง โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร (ตอกเข็ม) และบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (ตอกเข็ม) จำนวน 2 รายการ
2563 ศวพ.ภูเก็ต ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 969.00 1 ม.ค. 113 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8999 จาก 9203