ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,300 16 ก.ค. 67 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 สวพ.8 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,740.75 11 ก.ค. 67 ซื้อสินค้าเกษตร(ผักสด)
2567 สวศ. 67079398033 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 43,620.00 17 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวส.จันทบุรี 67079390182 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 100,000 17 มิ.ย. 67 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์พื้นที่โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี 67079395937 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,702 17 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ
2567 สวร. 67079397769 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,185 17 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศพก.ภูสิงห์ฯ 67079205284 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,450.00 9 ก.ค. 67 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน กง 410 ศรีสะเกษ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ยโสธร 67079398523 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,460.00 10 ก.ค. 67 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟแปลงทดลองและขยายพันธุ์ฯ จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวส.ชร 67079396410 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,295.00 15 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศพก.ภูสิงห์ฯ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 125.00 12 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 9 จาก 9209