ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 ศวร.สุพรรณบุรี 65087282240 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 11 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในแปลงทดลองผลของการจัดการเศษซากอ้อยต่อการย่อยสลายและการให้ผลผลิตอ้อย (ขยับสายน้ำหยดและกำจัดวัชพืช) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวร.อุบลราชธานี 65087247757 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,970 2 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุการเกษตร 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.พังงา 65087254510 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 10 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครสวรรค์ 65087247008 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 1 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการงาน พ.ร.บ.กลุ่มงานบริการวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครสวรรค์ 65087250766 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 1 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการเกี่ยวกับงานด้านตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครสวรรค์ 65087270834 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 1 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการโครงการวิจัยการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อกำหนดเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวร.ระยอง 65087256210 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,231 10 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครสวรรค์ 65087267880 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 1 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการโครงการวิจัยการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อกำหนดเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวร.ระยอง 65087242716 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,910 10 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศพก.ภูสิงห์ฯ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000 5 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Hart disk พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 9 จาก 5227